නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව ������������, ���������, ������������, ������������, ������������ 42

������������, ���������, ������������, ������������, ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close