නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව ���������, ������, ������������, ������������ 1

���������, ������, ������������, ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close