නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව ���������, ������, ������������, ������������

���������, ������, ������������, ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close