විනය ������������������������ ������������������������������ ���������������

������������������������ ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close