නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම ������������ ��������������������� ��������������� 3

������������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close