ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ������������������������ ��������������������� ������������ ���������������

������������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close