නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� - ��������������������� ��������������� ������������������

��������������� ��������������� - ��������������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close