නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� - ��������������������� ��������������� ������������������ 13

��������������� ��������������� - ��������������������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close