නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ��������������� - ������������������������ ������ ������������������ 11

��������������� ��������������� ��������������� - ������������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close