භාවනාව ��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������ ��������������� ������������ 20

��������� ��������������� ��������� ��������������� ��������������� ������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close