ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������ ��������� ��������� -���������������������

������������ ��������� ��������� -��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close