අභිධර්මයචෛතසික ��������������� ������������������������ ��������������� 3

��������������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close