අභිධර්මයචෛතසික ������������������ ������������������������ ��������������� ������������������ 2

������������������ ������������������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close