අභිධර්මයචෛතසික ������������������ ������������������������ ��������������� ������������������

������������������ ������������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close