දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������ ��������� ���������������������- ��������� ������������

������ ��������� ���������������������- ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close