දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������� ������������������ ������������ ���������

��������� ������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close