ත්‍රිවිධ රත්නය ��������������� ������������ ��������� ������������������ ������������ ��������������������� 3

��������������� ������������ ��������� ������������������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close