ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා

යද නිච්චං තං දුක්ඛං යංදුක්ඛං තදනත්තා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close