පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ��������� ������������������������������ ���������

������������������������ ��������� ������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close