පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��� ��� ��������������� ��� ��� ���������������������

��� ��� ��������������� ��� ��� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close