අභිධර්මයරූප ��������������������������� ������������������������ ������������������������ ��������������������������� ������������ 5

��������������������������� ������������������������ ������������������������ ��������������������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close