පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ��������������������� ������������ ���������������

������������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close