නිවන් මග ක්ෂන පොදිය

ක්ෂන පොදිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා