දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������� ��������� ������������������ ������������ ��������������� ��������������� ������������

��������� ��������� ������������������ ������������ ��������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close