දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපංච සීලය (������������, ������������������, ���������������, ���������������,���������������������������) ���������

(������������, ������������������, ���������������, ���������������,���������������������������) ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close