නිවන් මග ��������� ������������ ������ ��������� ������������

��������� ������������ ������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close