ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ��������� ������ ��������� ���������������

��������� ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close