ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������ ������ ������������ ��������� ������ ������

������ ������ ������������ ��������� ������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close