ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ������������������ ��������������� ��������������� ���������

������������������ ��������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close