ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ������������ ��������������� ��������������� ���������

������������ ��������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close