භාවනාවකර්මස්ථාන ������ ������������������������ ��������������������� ��������������������� 8

������ ������������������������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close