නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������� ������������ ������������

��������� ������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������� ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close