නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������� ������������ ������������ 6

��������� ������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������� ������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close