විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������������ ���������������������

������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close