අභිධර්මයරූප ��������������� ��������� 5

��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close