නිවන් මගආයතන හය ස්පර්ශ ආයතන හයේ උදයංගම, අත්තංගම...දැකීම

ස්පර්ශ ආයතන හයේ උදයංගම, අත්තංගම...දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close