විනය ������������ ������ ������������ ��������������������� ������������

������������ ������ ������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close