නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ��������� ������������������������

��������� ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close