දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������ ���������, ������������������ ��������� ,��������������� ���������

������������ ���������, ������������������ ��������� ,��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close