දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������ ��������� ,��������������������������� ���������

������������ ��������� ,��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close