දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලයපන් සිල් ������������, ������������������,���������������,������������,��������������������������� ���������

������������, ������������������,���������������,������������,��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close