භාවනාවධ්‍යාන ��������������� ��������������� ���������, ��������� ���������

��������������� ��������������� ���������, ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close