පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������� ��������� ��������� ������������������ ....��������� ��������� ���������������

��������� ��������� ��������� ������������������ ....��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close