පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������� ��������� ��������� ������������������ ....��������� ��������� ��������������� 19

��������� ��������� ��������� ������������������ ....��������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close