දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������������� ������������������ ��������� ���������������

��������������� ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close