දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������������� ������������������ ��������� ��������������� 1

��������������� ������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close