නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close