නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������������ ��������������� 1

������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close