නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� - ���������������������, ������������������,��������������������� ��������������������� 1

��������������������� - ���������������������, ������������������,��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close