නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������������ ������������ ������ 1

��������������� ������������������������ ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close