නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������������������������������� 2

��������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close