නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ��������������������� ������������������������ ������������ ��������������������� 1

��������������������� ������������������������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close