නිවන් මග කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන

කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close