නිවන් මග කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන..

කැඩෙන, බිදෙන, විනාශවන.. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා