පටිච්චසමුප්පාදයජාති ������������ ��������� ��������������������� ���������

������������ ��������� ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close