නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������, ���������������, ���������������, ������������

������������������, ���������������, ���������������, ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close