ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������������ ������������ 1

������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close